fbpx
  • 首页
  • 影片
  • 【2分钟+3个要诀:人人都可以系编剧】

【2分钟+3个要诀:人人都可以系编剧】

2019-06-20
?想做一个简单易入脑慨 Learning Video,到底有咩方法⁉
?一讲到呢样野,Storyline绝不可少,我哋唔需要能够写出荷李活大片慨才能
?你需要慨,只系简单慨「三幕戏」‼